Szűrés

TOP termékek

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Utoljára módosítva: 2021. január 18.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a www.digit.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) felhasználási feltételeit és annak szabályait.

A Webáruház Tulajdonosa és Üzemeltetője: Digit Bt.
- cégjegyzékszám: Cg 01-06-119209
- székhely: Magyarország, 1112 Budapest, Botfalu utca 7.
- adószám: 29823178-2-43
- telefonszám: +36-1-224.0360
- elektronikus elérhetőség: info@digit.hu
- postacím: lásd. székhely

 

A szerződési feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

1. A jogviszony tárgya

1.1. A jogviszony tárgya az Üzemeltető által működtetett Webáruház használata, illetve az azon keresztül történő vásárlás.
1.2. A Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatás: online kereskedelmi tevékenység jellegű, amennyiben felületén keresztül a Vevő a kiválasztott terméket megvásárolja.
1.3. A Webáruház által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő személy Vevőnek minősül, és mint ilyen, a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései a természetes személy vásárlók (Vevő) webes vásárlásaira vonatkozó, szigorúbb jogszabályi előírásokat veszik alapul, a nem természetes személyek vásárlásaira vonatkozó, ezektől esetlegesen eltérő jogszabályok, tekintetében a hatályos Ptk. az irányadó.

2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

2.1. A Webáruházban történő rendeléshez szükséges megadni a kapcsolattartó adatait, elérhetőségét, a számlázási és szállítási adatokat. Regisztráció esetén ezek mellett a belépéshez szükséges e-mail címet és jelszót is meg kell adni.
2.2. Regisztrációval vagy anélkül történő megrendelés esetén is a Vevő az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására vonatkozóan köteles nyilatkozatot tenni. A szöveg melletti négyzet kipipálásával fogadja el ezeket.
2.3. A regisztráció megtörténtéről az Üzemeltető elektronikus levél (e-mail) formájában visszaigazolást küld Vevőnek az általa megadott elektronikus levelezési címre.
2.4. A Vevőt regisztrációs díj nem terheli.
2.5. Vevő által a regisztráció során megadott adatok az ún. "Vásárlói fiókban" kerülnek rögzítésre. Amennyiben Vevő adataiban bármilyen változás történik, e változásokat köteles a fiókban átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Vevő vállalja.
2.6. Üzemeltető jogosult a regisztrált Vevők által megadott adatok valódiságát ellenőrizni, ennek keretében a megfelelő okiratok, illetve dokumentumok becsatolását kérheti, amennyiben valamely adat valótlanságára utaló körülmény merül fel.
2.7. Azt a Vevőt, aki hamis adato(ka)t szolgáltat, az Üzemeltető a Webáruház használatából kizárja.
2.8. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy Vevőt a szolgáltatáshoz történő hozzáférésből kitagadja (a regisztrációt törölje), amennyiben a Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételeket megszegi vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, mely az Üzemeltető megítélése szerint veszélyezteti mások jogát vagy jogos érdekét, vagy sértheti mások jóérzését.
2.9. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Vevő által megadott adatok valótlanságáért, illetve az ebből fakadó, esetlegesen felmerülő harmadik személynek okozott kárért.

3. Webáruház szolgáltatás

3.1. Az ÁSZF szempontjából Webáruház szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, melynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog értékesítése.
3.2. A Webáruház szolgáltatás keretében bármely Vevő megvásárolhatja az Üzemeltető által a Webáruházban eladásra felkínált terméket.
A Webáruház szolgáltatás esetében az adásvételi szerződés a Vevő által tett megrendelés Üzemeltető általi e-mailben történt visszaigazolásával jön létre azzal, hogy Üzemeltető a termék tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Jelen pont szerinti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek a nyelve magyar. A szerződés iktatásra nem kerül.
3.3. A Webáruházban feltüntettük a nettó és bruttó árakat a beállított pénznemben. A forint árakat a rendszer az aktuális euro árfolyam alapján állapítja meg és ehhez igazítja.
3.4. A rendeléshez a Vevőnek meg kell adnia a kapcsolattartó adatait (e-mail, név, telefonszám); a számlázási és szállítási adatokat (név, ország, irsz., település, utca, házszám, cég esetén adószám).
A regisztrációhoz szükséges egy jelszó megadása is.
3.5. Üzemeltető biztosítja, hogy a Vevő rendeléskor az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat a szerződési jognyilatkozatának megtételét ("Megrendelés" elküldése) megelőzően kijavíthassa.
3.6. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, a feldolgozásról attól függően, hogy van-e raktáron a termékből és aznap szállítható-e az áru az Üzemeltető visszaigazolást küld a Vevőnek. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
3.7. A vételár kiegyenlítése történhet a helyszínen, a Vállalkozás székhelyén, a szállítónak készpénzzel, az áru átvétele után (utánvét), illetve banki művelettel (előreutalással, vagy előzetes megállapodás esetén átutalással). A vételár megfizetettnek minősül, amennyiben az ellenérték teljes egészében az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra került. A vételár továbbá megfizetettnek minősül, amennyiben Vevő az ellenértéket teljes egészében a szállítónak, vagy a Vállalkozás (Üzemeltető) képviselőjének megfizette.
3.8. Amennyiben a Vevő bármely okból a megrendelt terméket nem kívánja megvásárolni, úgy a megrendelést jogosult visszavonni. Vevő a megrendelés visszavonási jogát a terméknek a szállító részére történt átadásáig jogosult gyakorolni. A megrendelés visszavonását Vevő írásban köteles az Üzemeltető részére megküldeni.
3.9. A szállítás munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között történik. A futárszolgálatnak a Vevő telefonos elérhetősége megadásra kerül arra az esetre, ha a kézbesítés megkísérlésének napján nem tartózkodna a szállítási címen. Vevő a 3.4. pontban meghatározott kapcsolattartói és szállítási adatok szállító részére történő átadásához hozzájárul. Amennyiben a kézbesítés véglegesen sikertelen, úgy az Üzemeltető a szállítással kapcsolatban felmerült valamennyi költségét a Vevőre terheli.
3.10. Üzemeltető a terméket a Vevő által - a megrendeléskor - megadott szállítási címre szállítja ki. A szállítási és számlázási cím eltérhet. Vevő a szállítás napját megelőző munkanap 17 óráig jogosult a szállítási cím módosítására.
3.11. Webáruházunkban online bankkártyás fizetésre is van lehetőség. A BORGUN bankkártyás fizetés mód biztonságát szolgáltatónk, a B-Payment Zrt. biztosítja. További információk: https://www.b-payment.hu/docs/

4. Jogok és kötelezettségek

4.1. Üzemeltető fenntartja a Webáruházban feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. Üzemeltető garantálja, hogy a Vevő által leadott megrendelést követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.2. Üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vonatkozóan.
4.3. Ilyen esetekben az Üzemeltető nem köteles a terméket a Webáruházban feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében Vevő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a valós áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény, illetve kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.
4.4. Vevő a termék átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolás épségét és a termék, valamint annak tartozékainak (kellékeinek) meglétét. A Vevő köteles a termék átvételekor jelezni a csomagolás hibáit és a csomag tartalmának hiányát.
4.5. Vevő a:
- termék
- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék,
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül elállhat a megrendelés és a visszaigazolás alapján létrejött adásvételi szerződéstől. Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt a Fogyasztó és a Vállalkozás (Üzemeltető) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésében megjelölt esetekben.
4.6. Vevő köteles az elállásról postai úton, e-mail, telefon vagy a termék postára adásának útján értesíteni az Üzemeltetőt. Vevő az elállási jogot a Vevő és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyéb egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha Vevő a nyilatkozatát a 4.5. pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
4.7. Ha Vevő eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ezen túlmenően a Vevő csak a termék jellegéből adódó szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
4.8. Üzemeltető a Vevő elállása esetén a kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni. Üzemeltető a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Üzemeltető a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta.
4.9. A terméket - visszaküldése esetén - a szállításra alkalmas eredeti csomagolásában kell visszaszolgáltatni. A nem megfelelő csomagolásból eredő vagy a visszaszállítás során bekövetkező károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az elállási jog gyakorlása esetén minden esetben mellékelni kell minden olyan tartozékot, kelléket, amely az adott termék értékesítési csomagjának része. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

5. Kapcsolattartás

5.1. A Szerződést érintő kapcsolattartás minden esetben írásban történik. Írásbeli kapcsolattartásnak minősül az elektronikus levél (e-mail) is.

6. Jótállás, szavatosság

Általános tudnivalók:

6.1. Üzemeltető legalább a hatályos jogszabályok szerinti jótállási időt vállalja az egyes termékek vonatkozásában, amennyiben azonban a termékekre a gyártó a jogszabályi rendelkezésekhez képest kedvezőbb feltételekkel biztosít jótállást, úgy a Vevő ezen kedvezőbb feltételekkel érvényesítheti jótállási jogait. A konkrét garanciális (jótállási) idő minden terméknél egyedileg kerül feltüntetésre.
6.2. Jótállási igény nem érvényesíthető: a rendeltetéstől eltérő használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, továbbá karbantartási - tisztítási munkák esetén, illetve a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén és a kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén.
6.3. A jótállás, illetve a szavatosság ismérvei különbözőek, attól függően, hogy cégek közötti, vagy fogyasztói termékeladásra vonatkoznak.
(a) jogszabályon alapuló kötelező jótállás a fogyasztó felé (ennek szabályai változtak 2021. januártól)
(b) a szerződéses jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal
Cégünk általában a (b) pontban foglaltak szerint forgalmaz, - nem közvetlenül a fogyasztónak - amit az alábbiak nem érintenek, de előfordulhat, hogy közvetlenül a fogyasztó vásárol tőlünk, így áttekintjük az idei évtől hatályos változásokat, amelyek az (a) pontra vonatkoznak.
6.4. Alapfogalmak:
- Jótállás
Az (a) szerinti kötelező jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. Ha egy termék a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítani – független szakértői véleménnyel -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni. Ha ezekre nem képes, akkor a vevő jogosult árleszállítást kérni, a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni vagy akár elállni a szerződéstől.
A jótállás kedvező helyzetbe hozza a fogyasztót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítani és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is: ez a hibás teljesítés vélelme. A fokozott felelősségvállalás a kellékszavatossághoz képest értendő, hiszen az eladó a kellékszavatossággal és a jótállással is azt „garantálja”, hogy az általa eladott dolognak nincs – és a jótállás vagy a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz – hibája. A jótállás időtartama alatt a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy nem teljesített hibásan, míg a kétéves kellékszavatosságnál ez csak az első hat hónapig van így (ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt).
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- Hibás teljesítés
Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozásé.
- Kellékszavatosság
Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibás terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A kellékszavatosság következményei alól az eladó csak akkor mentesül, ha a vevő a hibát bármilyen okból ismerhette, vagy ismernie kellett).
- Termékszavatosság
Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető.
6.5. Különbség jótállás és szavatosság között
- Fontos, hogy jótállás mellett párhuzamosan szavatosság is megilleti a jogosultat, azaz a kettő nem zárja ki egymást. Ennek akkor lehet jelentősége, ha valaki nem tudja érvényesíteni a jótállást, mert például elvesztette a garanciajegyet vagy eltelt a jótállási idő. Ilyen esetben, ha a szavatossági idő még nem telt el, akkor a hiba miatt szavatossággal is élhet.
- Az egyik fő különbség azonban, hogy míg a szavatosság lényegében minden esetben terheli a termék eladóját vagy a szolgáltatás nyújtóját, addig a jótállás nem.
- A jótállásnál és szavatosságnál eltérően alakul a bizonyítási kötelezettség. Jótállás esetén a jótállás időtartama alatt csak akkor mentesülhet a felelősség alól a jótállásra kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (pl. a termék átvétele után) keletkezett. A jótállással ellentétben kellékszavatosság esetén főszabály, hogy a szavatosságra hivatkozónak kell bizonyítania, hogy a termék már az átadáskor hibás volt. Lényeges kivétel azonban, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Tehát fogyasztói szerződés esetén, 6 hónapon belül felismert hiba esetén mégis a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy a termék nem volt hibás.
- A jótállás és szavatosság ideje egymástól eltérhet. A kellékszavatosság elévülési ideje rendszerint 1 év, de fogyasztói szerződés esetén 2 év. Ha pedig ingatlan a szerződés tárgya, akkor 5 év. A jótállási idő ettől eltérhet. A jótállás idejét jogszabály vagy a jótállást önként vállaló határozza meg. A tartós fogyasztási cikkek esetén az általános jótállási idő 1 év.
6.6. A szavatossági jogok sorrendje
Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás). Tehát kiemelten fontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót.
6.7. 2021. jan. 1-től a fogyasztói jótállás időtartama a termék árától függően sávos lett:
- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
- 250 000 forint eladási ár felett három év.
A jótállási határidő a cikk átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
6.8. Elektronikus jótállási jegy
Továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy a jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben vagy letölthető dokumentumként - adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, ha annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak.
A jótállási jegyet nem kell közvetlen átadni, a letöltést biztosító elérési cím formájában is a fogyasztó rendelkezésére lehet bocsátani, de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.
6.9. A csere vagy visszafizetés esetei
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy
(a) a fogyasztási cikk nem javítható,
(b) ha kijavításra a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor,
(c) Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítását követően ismét – negyedszerre is - meghibásodik
a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a 30 napos javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.
6.10. Ha a termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség
A vállalkozásnak továbbra is "törekednie kell" a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.
6.11. A fogyasztó dönt, hova fordul javításért
A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
6.12. A szerviz értesítési kötelezettsége
A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.
6.13. A csomagolás megőrzése nem kötelező a jótállás érvényesítéséhez
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatását azonban az új jótállási szabályok szerint nem lehet követelni.
6.14. A szakvélemény kötelező tartalmi elemei
Akár a kellékszavatosság első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta, pl. nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozásnak szakvéleménnyel kell bizonyítani.

 

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Az Üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért.
7.2. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa.
7.3. A Webáruházban megjelenített termékképek illusztrációk, azok a valóságtól eltérőek lehetnek.
7.4. Az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető megbízottja a termék kiszállításakor adja át a kiállított számla eredeti példányát Vevő részére, illetve egyes esetekben az Üzemeltető a számla eredeti példányát a Vevő levelezési címére küldi meg.
7.5. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelennek minősül, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényességét.
7.6. A Szerződés időtartama alatt, illetve azt követően is az Üzemeltető és a Vevő együttműködésre köteles. Amennyiben a felek között valamilyen kérdés, vagy vita merülne fel és erre vonatkozóan a jelen ÁSZF nem tartalmaz, úgy a jelen ÁSZF szellemiségének és az Üzemeltető vélhető céljának, figyelembevételével kötelesek a vita, illetve a kérdés eldöntésére.
7.7. Üzemeltető a Webáruházon keresztül kötött szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő által megadott adatokat, így különösen az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét. (GDPR általi szerződéses kötelezettség.)
7.8. Vevő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megrendelés során megadott személyes adatait Üzemeltető a megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából kezelje, a magánszemélyek adatainak védelmét szolgáló uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR) szerződéses jogviszonyra vonatkozó kitételének megfelelően.
7.9. Üzemeltető kijelenti, hogy a Vevők adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a GDPR-nak megfelelően kezeli.
7.10. A felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.
7.11. Üzemeltető és Vevő mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Felek az esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróságok joghatóságát.

8. A Webáruház működtetését végző tárhelyszolgáltató

- neve: UNAS Online Kft.
- székhelye, telephelye: 9400 Sopron, Major köz 2. 1/15.
- a Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: unas@unas.hu

9. Vitarendezés

9.1. Vevő jogosult a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése - így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a vevői jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása - érdekében a békéltető testülethez fordulni. Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Az eljárásra az Eladó székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra - a Vevő erre irányuló kérelme alapján - a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.
Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
- székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
- telefon: +36-1-4882131
- levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
- e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
- honlap: http://bekeltet.hu/
9.2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
9.3. Vevő jogosult a megrendeléssel kapcsolatos panaszát az ún. online vitarendezési platformon is bejelenteni. Az online vitarendezési platform [European Online Dispute Resolution (ODR) Platform] elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

 

10. Törvényi hivatkozások

10.1. Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
10.2. Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
10.3. Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
10.4. Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény
10.5. A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat  a Digit Bt. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Digit Bt.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a Digit Bt. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A Digit Bt. honlapjainak, internetes megjelenéseinek tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

ADATKEZELŐ

Szervezet neve: Digit Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhelye: 1112 Budapest, Botfalu utca 7.

Adószáma: 29823178-2-43

Képviseletre jogosult személy neve: Janovszky György

E-mail: gdpr@digit.hu

Telefon: +36 20 9665412

 

 

Az érintett honlapok:

www.nagyformatumu.hu

shop.digit.hu

www.digit.hu

www.multimaterialcutter.eu

 

 

Alkalmazandó: 2020. február 19-től.

 

I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen szabályzat célja a Digit Bt. adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR, továbbiakban Rendelet) által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Digit valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A Digit jelen szabályzat elfogadásával deklarálja a GDPR-ben foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Jelen szabályzat hatálya a Digitre és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

IV. ALAPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

 • írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
 • elektronikus úton, a Digit internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

2.Szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (a vásárlással megvalósuló adásvételi szerződés), vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez való külön érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

A Digit Bt. üzletmenete során természetes személy ügyfeleinél az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

 

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 

Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

 

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

 

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A személyes adatokat a Digit a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Digit részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Digit által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja-e továbbítani a személyes adatokat

 

A fenti bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat

.

Az 1. bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az 1. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a Rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés az 1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az EU, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az 1. és 2. bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az 1. bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e Rendeletet.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400;
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e Rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

10. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás joga

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az 1. bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az 1. bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

A Digit elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

A Digit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Digit nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Digit a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban részletezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, zsarolóvírus általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Digit képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

A 3. bekezdésben említett bejelentésben legalább:

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha nem lehet az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

 

X. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATKÖRÖK

1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

A Digit Bt. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy azonosítására és személyazonosságának igazoló ellenőrzésére köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; valamint, ha kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban.

A Digit az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy

 • családi és utónevét;
 • születési családi és utónevét;
 • állampolgárságát;
 • születési helyét, idejét;
 • anyja születési nevét;
 • lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
 • az azonosító okmányának típusát és számát.

Az adatkezeléssel érintettek köre: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személyek.

A személyes adatok megismerésére jogosult a Digit ügyfél átvilágításra kijelölt vezetője, vagy munkavállalója. A Digit a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatok kezelésére.

1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A Digit természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

Az adatkezeléssel érintettek köre: a Digit természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.

A kezelt adatok köre: a Digit természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma

A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A Digit a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

A Digit által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a Digit harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.

Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a Digit szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a Digit vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

 

3. A Digit által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

3.1. A Digit honlapjaira látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

A Digit honlapjain tett látogatások során egy vagy több cookie (süti) - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Digit személyes adatkezelést e körben nem folytat.

3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Digit honlapjain a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Digit hírlevelére feliratkozik, illetve a Digit honlapjain regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím, érdeklődési kör.

A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó.

Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Digit szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről. 

Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapokon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Digit vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Digit honlapjainak üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a hozzájárulás visszavonásáig. Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Digit székhelyére megküldött postai levélben történik.

 

3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

A Digit direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Digit honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni.

Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Digit személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából, elektronikus, vagy postai úton.

A személyes adatok címzettjei: a Digit vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

 

3.4. A Digit által üzemeltetett webáruházakkal összefüggő adatkezelés

A Digit webáruházaiban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a 3.1., 3.2., 3.3. pont rendelkezései az irányadók.

A Digit webáruházaiban online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) során az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a Digit valamelyik webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.

Az adatok címzetteinek kategóriái: a Digit vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Digit webáruházainak üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Digit könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

 

4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A Digit a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Digittel szerződéses kapcsolatot létesítenek.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

A személyes adatok címzettjei: a Digit vezetője, a Digit ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

A kezelt személyes adatok köre: név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám.

 

XI. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

Digit az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

 • adatbázis üzemeltetése
 • webáruház üzemeltetése, karbantartása,
 • adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, könyvelés, munkaügy
 • megrendelt termékek vevők részére történő kiszállítása.

Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

A Digit deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Digit felel.

A Digit kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

A Digit az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

 

XII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei

A Digit személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

A Digit az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

A Digit által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

A Digit az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Digit az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Digit érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

A Digit az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy - összhangban a fent rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

A Digit vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.

A Digit azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek.

Vásárlási tudnivalók
Regisztráció

Webáruházunkban regisztrációval vagy anélkül is vásárolhat.

Árak

Nettó árakat adtunk meg, melyeket az ÁFA valamint a szállítási díj növel. Kérjük vegye figyelembe, hogy webáruházunkban a termékek forintárai automatikusan követik a napi árfolyamváltozást. 

Fizetési módok
 • Előre utalás: Várjuk az ellenérték utalását a visszaigazoláson megadott számlaszámunkra. Kérjük minden esetben ellenőrizze, hogy az ön rendszerében - esetleg évekkel korábban - rögzített bankszámlaszám megegyezik-e a megadott számlaszámmal. Az összeg beérkezte után szállítunk.
 • Utánvét: Futárszolgálattal küldött áru a kézbesítőnek fizetendő.
 • Ön vagy megbízottja készpénzzel is fizethet az áru átvételekor irodánkban.
 • Online bankkártyás fizetés: A PAYLIKE bankkártyás fizetési mód biztonságát szolgáltatónk, a Paylike ApS (P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N, Dánia) biztosítja. További információk: https://paylike.hu/
Szállítás, áruátvétel

A megrendelt árut átveheti személyesen 9 - 15 óra között irodánkban: 1112 Budapest, Botfalu utca 7.

A házhozszállítással vagy csomagpontra rendelt - raktáron lévő - árut általában 2 munkanapon belül kapja meg.

A nagyméretű gépek szállításáról telefonon tájékoztatjuk.

Minőség

A Digit által forgalmazott termékek minőségét gyártóink biztosítják. Minőségi probléma esetén, mindent megteszünk, hogy a problémát a legrövidebb időn belül orvosoljuk.

Probléma esetén hívja a 06-1-224-0360-as telefonszámot vagy írjon a szerviz@digit.hu címre. Lehetőleg fotóval, videóval mutassa be a hibát. Kérjük a berendezés pontos típusát és gyártási számát is megadni.

Jótállás/garancia

A Digit Bt által eladott termékek gyártói 1-5 év jótállást vállalnak. Az egyes termékek jótállási ideje a termék oldalán található.

Elállás

Fogyasztónak minősülő vásárlónak a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a termék átvételét követő 14 napon belül lehetősége van a vásárlástól elállni. Az elállási joggal kapcsolatos részletes szabályok az Általános Szerződési Feltételek 4.5. pontjában találhatók. A fogyasztónak nem minősülő vásárlóinknak (EV., Bt., Kft. Rt. valamint egyéb jogi személyek) nincs ilyen lehetőségük.