Porovnanie

Filtrovať

TOP produkty

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Všeobecné podmienky
Zásady ochrany osobných údajov
Postup pri objednaní tovaru
Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky

1. Služba internetového obchodu

1.1. V rámci služby Webshop si každý Zákazník môže vo Webshope zakúpiť produkt ponúkaný Prevádzkovateľom na predaj. Užívateľ služby poskytovanej Webshopom berie na vedomie, že ustanovenia tohto nariadenia sú pre neho záväzné.

1.2. Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky Zákazníka s e-mailovým potvrdením Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastníctvo produktu až do zaplatenia kúpnej ceny. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria základ zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom.

1.3. Pre uskutočnenie objednávky musí Kupujúci uviesť kontaktné údaje (e-mail, meno, telefónne číslo); fakturačné a dodacie údaje (meno, krajina, PSČ, adresa, ulica, číslo domu, IČ DPH ak ide o firmu). Pri registrácii sa vyžaduje aj heslo.

1.4. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby zákazník mohol opraviť chyby vzniknuté pri elektronickom zaznamenávaní údajov ešte pred uzavretím zmluvného právneho vyhlásenia („Odoslaním objednávky”).

1.5. Objednávky sa spracúvajú v pracovných dňoch. V závislosti od toho, či je produkt skladom a či je možné tovar dodať v ten istý deň, zašle Prevádzkovateľ Kupujúcemu potvrdenie. Objednávky je možné zadať mimo pracovných dní a budú spracované nasledujúci pracovný deň.

1.6. Úhradu kúpnej ceny je možné uskutočniť v sídle Prevádzkovateľa alebo bankovým prevodom. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú, ak bola celá platba pripísaná na bankový účet Prevádzkovateľa.

1.7. Doručenie prebieha v pracovných dňoch. V prípade definitívneho neúspešného doručenia bude Prevádzkovateľ objednávateľovi účtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s doručením vzniknú.

1.8. Prevádzkovateľ doručí produkt na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom v čase objednávky. Dodacia a fakturačná adresa sa môže líšiť.

1.9. Online platba bankovou kartou je možná aj v našom internetovom obchode.

2. Podmienky poskytovania služby

2.1. Pre uskutočnenie objednávky v internetovom obchode musí Zákazník poskytnúť kontaktné, fakturačné a dodacie údaje. Pri registrácii musí Zákazník zadať e-mailovú adresu a heslo potrebné pre vstup.

2.2. Zaškrtnutím políčka pri texte musí Zákazník akceptovať Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) a Informácie o správe údajov.

2.3. Potvrdenie registrácie zašle Prevádzkovateľ Zákazníkovi elektronickou poštou (e-mailom) na ním uvedenú e-mailovú adresu.

2.4. Údaje poskytnuté Zákazníkom pri registrácii sú zaznamenané v tzv. „Zákazníckom účte“. V prípade zmien údajov zákazníka je zákazník povinný preniesť tieto zmeny na svoj účet. V prípade nedodržania je zodpovedný zákazník.

2.5. Prevádzkovateľ je oprávnený overovať pravosť údajov poskytnutých registrovanými Zákazníkmi a v tejto súvislosti môže požadovať priloženie príslušných dokumentov, ak nastanú okolnosti nasvedčujúce, že údaje sú nesprávne.

2.6. Prevádzkovateľ vylučuje z používania Webshopu zákazníkov, ktorí zadajú nesprávne údaje.

2.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť Zákazníka z využívania služby (zrušenie registrácie), ak Zákazník porušuje tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo sa správa tak, že podľa názoru Prevádzkovateľa ohrozuje práva alebo oprávnené záujmy iných osôb. osôb, alebo ovplyvňuje alebo poškodzuje pocit pohody.

2.8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne poskytnuté údaje Zákazníkom, ani za škody z toho vyplývajúce tretím osobám.

3. Práva a povinnosti

3.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien zobrazovaných v E-shope. Zmena ceny nadobúda účinnosť jej zverejnením na webovej stránke. Prevádzkovateľ garantuje, že prípadné zmeny cien, ktoré môžu nastať po zadaní objednávky, neovplyvnia kúpnu cenu už objednaných produktov.

3.2. Prevádzkovateľ napriek svojej starostlivosti nezodpovedá za nesprávne uvedenú cenu, napríklad za chyby v zázname údajov, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ technickej služby prevádzkujúcej webovú stránku alebo IT systém, alebo za zjavne nesprávnu, nereálnu cenu, ktorá sa výrazne líši od toho, čo je všeobecne známe.

3.3. Prevádzkovateľ v takýchto prípadoch nie je povinný dodať produkt za chybne zobrazenú cenu vo Webshope, ale ponúka dodanie za skutočnú cenu v potvrdení objednávky. S vedomím tejto ceny môže zákazník objednať produkt za skutočnú cenu alebo zrušiť nákup bez následkov.

3.4. Pri preberaní produktu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu a prítomnosť produktu a jeho príslušenstva. Zákazník je povinný pri preberaní produktu označiť vady obalu a nedostatok obsahu balenia (pozri časť "Ako nakupovať").

3.5. Ak si zákazník (firma) z akéhokoľvek dôvodu neželá kúpiť objednaný produkt, môže byť objednávka stornovaná, s výnimkou produktov dovezených alebo vyrobených špeciálne pre ňu. Zákazník má právo stornovať objednávku pred odovzdaním produktu dodávateľovi, pričom zrušenie objednávky je potrebné zaslať Prevádzkovateľovi písomne.
Ak je Kupujúcim konkrétne Spotrebiteľ, právo na odstúpenie od zmluvy sa riadi Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov a príslušnou Smernicou maďarskej vlády 45/2014 (II. 26) o podrobnej ochrane spotrebiteľa (právo na zrušenie do 14 dní). Toto právo sa však podľa obsahu vyššie uvedených dokumentov nevzťahuje ani na produkty, ktoré sú špeciálne vyrábané alebo dovážané pre spotrebiteľa.

4. Kontakt

4.1. Kontakt ohľadom zmluvy je vždy písomný. Za písomný kontakt sa považuje aj elektronická korešpondencia (e-mail).

5. Záruka

5.1. Prevádzkovateľ preberá na jednotlivé produkty záručnú dobu minimálne v súlade s platnou legislatívou, ak však výrobca poskytuje na produkty záruku za výhodnejších podmienok v porovnaní so zákonnými ustanoveniami, zákazník si môže uplatniť svoje záručné práva podľa týchto podmienok. Konkrétna záručná doba je uvedená samostatne pri každom tovare.

5.2. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť z dôvodu: nesprávneho používania, prestavby, neodborného zaobchádzania, nesprávneho skladovania, elementárneho poškodenia alebo iných nevýrobných vád ako sú údržbárske alebo čistiace práce vykonané zákazníkom, ako aj akýkoľvek zásah. Navyše nie je možné uplatniť záručnú reklamáciu v prípade opotrebovania opotrebovaných častí.

6. Rôzne ustanovenia

6.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby, škody a ich následky, ktoré vzniknú z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. technická porucha alebo výpadok internetovej siete).

6.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť VOP.

6.3. Obrázky produktov zobrazené v internetovom obchode sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočnosti.

6.4. Vystavenú faktúru doručí zákazníkovi prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa pri odovzdaní produktu alebo je zákazníkovi zaslaný ako príloha e-mailu.

6.5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že s údajmi Zákazníka - ak je zaradený medzi Spotrebiteľa - nakladá v súlade s maďarským zákonom CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií a s európskymi nariadeniami GDPR.

6.6. Ak je niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia zmluvy neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

6.7. Prevádzkovateľ a objednávateľ sú povinní spolupracovať počas trvania zmluvy a aj po nej. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne otázka alebo spor a tieto VOP neobsahujú usmernenia, sú povinné spor alebo otázku riešiť s prihliadnutím na ducha týchto VOP a účel prevádzkovateľa.

6.8. O všetkých otázkach vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi stranami sa musí rozhodnúť podľa pravidiel maďarského práva.

6.9. Prevádzkovateľ a zákazník urobia všetko pre to, aby prípadné spory vyriešili rokovaním. V prípade sporu medzi stranami je príslušný maďarský súd.

Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov


Pri návšteve web-shopu sa zaznamenávajú výhradne technické údaje pre potreby internej štatistiky (IP adresa, doba trvania návštevy atď.).

Tieto údaje poskytne spoločnosť Digit Bt pre vyšetrovacie orgány výhradne vtedy, ak na to vzniknú právne doložené a opodstatnené dôvody.

Na využívanie služby musíte povoliť cookies. V prípade, že si neprajte povoliť službu cookies, môžete ju zakázať v nastaveniach vo Vašom prehliadači. Zakázanie cookies ovplyvní/zakáže niektoré možnosti stránky. Údaje, ktoré sa zadajú sa použijú pri objednávke. Faktúry, ktoré vzniknú na základe objednávok sa archivujú na určitú dobu, podľa platných zákonov.

Údaje poskytnuté pre odber na newsletter (informačný E-mail s novinkami) budú tiež chránené a odhlásenie z odberu je zabezpečené v každom newsletteri. Odstránenie alebo zmenu údajov môžete kedykoľvek požiadať na adrese gdpr[at]digit.hu

Čítaním obsahu stránky, objednávaním produktov dávate súhlas na akceptovanie všeobecných obchodných podmienok a na spracovanie údajov.

Postup pri objednaní tovaru
Registrácie

V našom internetovom obchode - z technických dôvodov - môžete nakupovať až po registrácii/prihlásení, to však neznamená, že musíte pre nákup zadať viac údajov ako bez registrácie. To zaručuje, že uvedením DIČ obdržíte faktúru bez DPH.

Ceny

Uvedené ceny sú netto ceny v eurách. Zákazníci v EÚ, ktorí nie sú registrovaní v Maďarsku a majú platné daňové číslo EÚ, DPH neplatia.
Zákazníci registrovaní alebo žijúci mimo EÚ nemusia platiť DPH, ale informujte sa o možných vstupných nákladoch (napr. colných) vo vašej krajine.

Spôsob platby

Objednaný tovar bude doručený po platbe vopred alebo online platobnou kartou (PAYLIKE)
V každom prípade skontrolujte, či sa číslo bankového účtu zaznamenané vo vašom systéme - možno pred rokmi - skutočne zhoduje so skutočným číslom účtu.
Po zadaní objednávky dostanete automaticky potvrdenie. Vaša objednávka bude spracovaná v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň, keď dostaneme oznámenie o bankovom prevode alebo platbe kreditnou kartou.
Faktúru Vám zašleme e-mailom ako PDF dokument. Prosím, vytlačte si ho.
Bezpečnosť platby kreditnou kartou online: Bezpečnosť platobnej metódy PAYLIKE garantuje náš poskytovateľ služieb Paylike ApS (P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N, Dánsko).

Doručenie

Doručenie sa uskutoční na dodaciu adresu určenú zákazníkom. Naším zmluvným partnerom je Packeta, GLS a UPS. Pri dodávkach do krajín mimo EÚ sa na zákazníka môžu vzťahovať dodatočné clá a poplatky. Informácie o dodacích lehotách sú vo všeobecnosti nezáväzné, pokiaľ nebola výslovne písomne dohodnutá konkrétna dodacia lehota.

Tovar je nutné ihneď po prevzatí skontrolovať zákazníkom alebo jeho zástupcom, či nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Akékoľvek zistiteľné poškodenie počas prepravy je potrebné bezodkladne písomne nahlásiť špeditérskej spoločnosti a Digit (service[at]digit.hu). Nároky na náhradu škody voči spoločnosti Digit v dôsledku neplnenia alebo oneskorenia sú vylúčené.

Kvalita

Kvalita produktov sprístupnených spoločnosťou Digit je garantovaná ich príslušnými výrobcami. V prípade chybných produktov, ktoré zákazníci dostanú, pomôžeme čo najskôr.
Ak máte problém so zariadením, ktoré ste si zakúpili od spoločnosti Digit, napíšte podrobný popis problému.

Prosím nezabudnite napísať

  • typ a názov zariadenia
  • sériové číslo (S/N)
  • popis problému
  • obrázky (ak môžu pomôcť)
Záruka

Záruka poskytovaná našimi výrobcami sa líši podľa produktu, pri nákupe si pozrite príslušný produkt.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Ustanovenia týkajúce sa práva na odstúpenie od zmluvy nájdete v Obchodných podmienkach.

Sťažnosti

Nesprávne zaslaný, poškodený alebo vadný tovar môžete reklamovať do 30 dní od prevzatia tovaru.
Ihneď nám napíšte na order[at]digit.hu - problém čo najskôr vyriešime.